De strafste werkkledij
aan de strafste prijzen

Privacybeleid

De gebruiker van deze algemene verkoop- en leveringsvoorwaarden (hierna ook te noemen: “deze algemene voorwaarden”) is OutletBelgium BVBA, kantoorhoudende te 2440 Geel, Grote Steenweg 12, haar rechtsopvolger(s) onder algemene titel en alle aan OutletBelgium BVBA of aan deze rechtsopvolger(s) gelieerde of verbonden vennootschappen en ondernemingen. Onder “de wederpartij” wordt in deze algemene voorwaarden verstaan iedere (rechts)persoon die staat ingeschreven bij het handelsregister van de Kamer van Koophandel in België of een buitenlands Handelsregister en die beschikt over een bij OutletBelgium BVBA aangemaakt zakelijk account en/of met wie OutletBelgium BVBA een overeenkomst aangaat dan wel aan wie OutletBelgium BVBA een aanbieding doet om een dienst te verrichten of zaken te leveren. Tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen, gelden voor onze offertes en verbintenissen tussen ons en de wederpartij uitsluitend deze algemene voorwaarden. De toepasselijkheid van eventueel door de wederpartij gehanteerde algemene inkoop- en/of andere voorwaarden, onder welke benaming ook, wordt hierbij uitdrukkelijk van de hand gewezen.

1.   AANBIEDINGEN EN OVEREENKOMSTEN

1.1.   Alle door ons verstrekte offertes, aanbiedingen, prijzen en condities worden steeds vrijblijvend gedaan en vervallen na verloop van 30 dagen.

1.2.   Iedere offerte is gebaseerd op de informatie die door de wederpartij is verstrekt. Wederpartij staat in voor de juistheid en volledigheid van deze informatie.

1.3.   Kennelijke vergissingen of fouten in het aanbod binden OutletBelgium BVBA niet.

1.4.   Alle opgaven door OutletBelgium BVBA van maten, tekeningen, afbeeldingen gewichten, samenstellingen en/of andere aanduidingen van de producten zijn met zorg gedaan, maar OutletBelgium BVBA kan er evenwel niet voor instaan dat zich ter zake geen afwijkingen zullen voordoen. Getoonde of verstrekte monsters zijn slechts aanduidingen van de betreffende producten. Afwijkingen in afmeting en/of het gewicht zijn mogelijk en worden door de wederpartij geaccepteerd. Wanneer de wederpartij aantoont dat de afgeleverde producten zodanig afwijken van de opgaven van OutletBelgium BVBA of van de monsters dat hij niet meer in redelijkheid tot afname daarvan verplicht kan worden, heeft de wederpartij het recht om de overeenkomst te ontbinden, echter slechts voor het deel waarvoor die ontbinding in redelijkheid noodzakelijk is, en niet nadat de wederpartij OutletBelgium BVBA in gebreke heeft gesteld en OutletBelgium BVBA een termijn van tenminste 14 dagen heeft gegund om alsnog de reden van (partiële) ontbinding weg te nemen.

1.5.   Alle door ons verstrekte tekeningen, afbeeldingen, maten en gewichtenopgave alsmede alle andere in het kader van de overeenkomst door ons aan de wederpartij verstrekte informatie blijven ons eigendom, onder uitdrukkelijk voorbehoud van de auteursrechten en modellen- en octrooirechten, ook in het geval dat daar kosten voor in rekening zijn gebracht. Behoudens onze voorafgaande uitdrukkelijke, schriftelijke toestemming is het de wederpartij niet toegestaan deze bescheiden te (doen) kopiëren of aan derden ter inzage te verstrekken dan wel ter beschikking te stellen.

1.6.   Informatie en adviezen van ons zijn van algemene aard en vrijblijvend. Voor de uitvoering van onze adviezen is de wederpartij zelf verantwoordelijk.

1.7.   Een offerte vervalt indien het product waarop de offerte betrekking heeft in de tussentijd niet meer beschikbaar is.

1.8.   Orders en wijzigingen daarvan zijn voor ons slechts bindend, indien zij schriftelijk door ons zijn geaccepteerd of bevestigd, dan wel met de levering daarvan een aanvang is gemaakt.

1.9.   De bevestiging van de order door OutletBelgium BVBA wordt geacht juist te zijn, tenzij de wederpartij binnen 8 dagen na datum bestelbevestiging schriftelijk daartegen heeft geprotesteerd.

1.10.  Afspraken met of toezeggingen door onze vertegenwoordigers of andere medewerkers, zijn voor ons niet bindend, tenzij deze afspraken of toezeggingen door ons schriftelijk zijn bevestigd.

1.11.  Verbreking en annulering van de overeenkomst door de wederpartij is slechts mogelijk indien wij daarin toestemmen. Alsdan is de wederpartij verplicht tot vergoeding van de door ons ter voorbereiding en -gedeeltelijke- uitvoering gemaakte kosten, alsmede tot vergoeding van de nadelige financiële gevolgen voor ons wegens het niet uitvoeren van de overeenkomst. Deze vergoedingen gezamenlijk zullen minimaal 10% van de overeengekomen contractwaarde bedragen.

1.12.  De wederpartij staat ervoor in dat alle wettelijke voorschriften betreffende de te verwerken gegevens, daaronder in het bijzonder begrepen de voorschriften bij of krachtens de alsdan geldende privacywetgeving gesteld, stipt in acht zijn en zullen worden genomen en dat alle voorgeschreven aanmeldingen en overige formaliteiten zijn verricht en de vereiste toestemming van haar personeel is verstrekt. De wederpartij zal OutletBelgium BVBA alle terzake gevraagde informatie onverwijld schriftelijk verstrekken.

1.13.  De wederpartij vrijwaart OutletBelgium BVBA voor aanspraken van personen van wie persoonsgegevens zijn geregistreerd of worden verwerkt in het kader van een persoonsregistratie die door de wederpartij wordt gehouden of waarvoor de wederpartij uit hoofde van de Europese en/of Belgische wetgeving anderszins verantwoordelijk is, dan wel voor aanspraken van derden al dan niet uit hoofde van schadevergoeding, boetes, schikkingen, strafrechtelijke transactievoorstellen of anderszins en stelt OutletBelgium BVBA daarvoor volledig schadeloos.

2.    DE OVEREENKOMST

2.1.   De overeenkomst komt, onder voorbehoud van het bepaalde in artikel 2.2, tot stand op het moment van aanvaarding door de wederpartij van het aanbod en het voldoen aan de daarbij gestelde voorwaarden.

2.2.   Indien de aanvaarding (al dan niet op ondergeschikte punten) afwijkt van het in de offerte opgenomen aanbod, dan is OutletBelgium BVBA daaraan niet gebonden. De overeenkomst komt dan niet overeenkomstig deze afwijkende aanvaarding tot stand, tenzij OutletBelgium BVBA anders aangeeft.

2.3.   Indien de wederpartij het aanbod langs elektronische weg heeft aanvaard, bevestigt OutletBelgium BVBA onverwijld langs elektronische weg de ontvangst van de aanvaarding van het aanbod.

2.4.   OutletBelgium BVBA kan zich – binnen wettelijke kaders – op de hoogte stellen of de wederpartij aan zijn betalingsverplichtingen kan voldoen, alsmede van al die feiten en factoren die van belang zijn voor een verantwoord aangaan van de overeenkomst op afstand. Indien OutletBelgium BVBA op grond van dit onderzoek goede gronden heeft om de overeenkomst niet aan te gaan, is zij gerechtigd een order of aanvraag te weigeren of aan de uitvoering bijzondere voorwaarden te verbinden. OutletBelgium BVBA is te allen tijde gerechtigd om vooruitbetaling dan wel het stellen van zekerheid door de wederpartij te verlangen.

2.5.   Iedere overeenkomst wordt aangegaan onder de opschortende voorwaarde van voldoende beschikbaarheid van de betreffende producten en/of diensten.

2.6.   Wijzigingen van en aanvullingen op enige bepaling in een overeenkomst en/of deze voorwaarden kunnen slechts schriftelijk worden overeengekomen.

2.7.   Wanneer een wijziging en/of aanvulling als bedoeld in artikel 4.7 wordt overeengekomen, geldt deze wijziging of aanvulling slechts voor de betreffende overeenkomst.

3.    PRIJSSTELLING

3.1.   Onze prijzen worden uitgedrukt in Euro en zijn exclusief omzetbelasting en door overheids- en/of semioverheidsinstellingen opgelegde heffingen. Zij gelden voor levering af fabriek, tenzij anders wordt overeengekomen.

3.2.   Tenzij nadrukkelijk anders overeengekomen, komen ten laste van de wederpartij de kosten van verpakking en verzending, in- en uitvoerrechten en accijnzen, alsmede alle overige heffingen of belastingen opgelegd of geheven ter zake van de producten en het vervoer daarvan.

3.3.   Iedere offerte is gebaseerd op de informatie die door de wederpartij is verstrekt. De wederpartij staat in voor de juistheid en volledigheid van deze informatie.

4.    KOSTPRIJSVERHOGENDE FACTOREN

4.1.   Tenzij nadrukkelijk anders is overeengekomen, kan OutletBelgium BVBA elke verandering van de factoren die op de prijs en op de in artikel 3 genoemde kosten van OutletBelgium BVBA van invloed is, waaronder aankoopprijzen, valutakoersen, in- en uitvoerrechten en andere bij in- of uitvoer verschuldigde heffingen, verzekeringstarieven, vrachttarieven en overige heffingen of belastingen, doorberekenen aan de wederpartij, voor zover enige dwingend rechtelijke bepaling zich daartegen niet verzet. Voor de prijsstelling genoemd in artikel 3 is de leverdatum bepalend. In ieder geval zal OutletBelgium BVBA de hiervoor genoemde prijswijzigingen mogen doorberekenen indien tenminste 3 maanden zijn verstreken tussen de overeenkomst en de prijsverhoging, zonder dat de overeenkomst kan worden ontbonden.

4.2.   Wanneer een wederpartij uit EU-landen met zijn zakelijk account een product van OutletBelgium BVBA aankoopt, wordt 0% btw in rekening gebracht in verband met intracommunautaire leveringen o.b.v. artikel 138 EU BTW richtlijn 2006/112/EC.

5.    LEVERING EN RISICO

5.1.   De aflevering van de producten geschiedt conform de bepalingen omtrent de kosten van aflevering en overgang van het risico volgens de in het internationale handelsverkeer gebruikelijke condities dan wel de op het moment van de order geldende opvolgende versie(s) daarvan.

5.2.   Tenzij anders overeengekomen, geschieden leveringen vanuit de vestigingsplaats van OutletBelgium BVBA en geschiedt de aflevering en de risico overgang van de producten steeds op de plaats en het tijdstip waarop de producten gereed zijn voor verzending aan de wederpartij.

5.3.   De door OutletBelgium BVBA opgegeven afleveringstermijn is gebaseerd op de ten tijde van het sluiten van de overeenkomst voor leverancier geldende omstandigheden en, voor zover afhankelijk van prestaties van derden, op de door die derden aan OutletBelgium BVBA verstrekte gegevens. Een overeengekomen levertijd is geen fatale termijn, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.

5.4.   Bij niet tijdige levering dient de wederpartij ons voorafgaand schriftelijk in gebreke te stellen, wil er sprake zijn van verzuim aan onze zijde.

5.5.   Bij niet-tijdige levering heeft de wederpartij geen recht op schadevergoeding noch de mogelijkheid van ontbinding of opzegging van de overeenkomst en evenmin mag door hem de ontvangst en betaling worden opgeschort, zulks behoudens ingeval van opzet of grove schuld aan onze kant, tenzij de overschrijding van de afleveringstermijn zodanig is dat van de wederpartij redelijkerwijs niet kan worden verlangd dat hij het betreffende gedeelte van de overeenkomst in stand laat. De wederpartij is alsdan gerechtigd de overeenkomst te ontbinden of op te zeggen voor het gedeelte waarvoor dat strikt noodzakelijk is, mits hij hiervan aan OutletBelgium BVBA schriftelijk kennis geeft en onverminderd het recht van OutletBelgium BVBA om binnen 14 dagen na ontvangst van de kennisgeving de betreffende producten alsnog aan de wederpartij af te leveren.

5.6.   Tenzij anders overeengekomen, worden de artikelen van de order op één adres geleverd.

6.    OVERMACHT

6.1.   OutletBelgium BVBA is niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting jegens de wederpartij indien zij daartoe gehinderd wordt als gevolg van een omstandigheid die niet is te wijten aan schuld en noch krachtens de wet, een rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor haar rekening komt. Tijdens overmacht worden de leveringsverplichtingen opgeschort. Indien deze periode langer duurt dan 3 maanden, dan is ieder der partijen gerechtigd de overeenkomst te ontbinden. In geval van overmacht heeft de wederpartij geen recht op enige (schade)vergoeding, ook niet als OutletBelgium BVBA als gevolg van de overmacht enig voordeel mocht hebben.

6.2.   Indien wij bij het intreden van de overmacht gedeeltelijk aan onze verplichtingen hebben voldaan, of slechts gedeeltelijk aan onze verplichtingen kunnen voldoen, zijn wij gerechtigd het reeds geleverde of het leverbare deel afzonderlijk te factureren en is de wederpartij gehouden deze factuur te voldoen als betrof het een afzonderlijk contract.

6.3.   Als overmachtsfactoren worden tussen partijen met name ook aangemerkt brand, diefstal, molest, oproer, werkstaking, bedrijfsbezetting, bedrijfsstoring, oorlog, noodweer, vertraging of staking van de toelevering van materialen of hulpmiddelen en/of diensten of andere problemen bij de productie door OutletBelgium BVBA of diens toeleveranciers, inmenging van overheids- of toezichthoudende instanties, wettelijke regelingen welke het gebruik van de geleverde zaken belemmeren, en in het algemeen elke oorzaak welke buiten onze controle gelegen is, voorzien en niet voorzien, waardoor de uitvoering van de overeenkomst voor ons bemoeilijkt wordt.

6.4.   OutletBelgium BVBA heeft ook het recht zich op overmacht te beroepen indien de omstandigheid die (verdere) nakoming van de overeenkomst verhindert, intreedt nadat OutletBelgium BVBA haar verbintenis had moeten nakomen.

7.    BETALINGEN

7.1.   Iedere betaling van de wederpartij strekt primair ter voldoening van door de wederpartij verschuldigde rente en de door ons gemaakte invorderingskosten en vervolgens ter voldoening van de oudste openstaande vorderingen, zelfs al vermeldt de wederpartij dat voldoening betrekking heeft op een latere factuur.

7.2.   Betalingen dienen zonder korting, opschorting of verrekening te geschieden op een daartoe door ons aangewezen bankrekening, uiterlijk dertig (30) dagen na factuurdatum. Eventueel door de wederpartij gewenste correcties als gevolg van prijs- en hoeveelheidsverschillen worden door OutletBelgium BVBA beoordeeld en zonodig gecrediteerd. Dit laat onverlet de verplichting van de wederpartij om het initieel in rekening gebrachte bedrag aan OutletBelgium BVBA te voldoen binnen de daartoe gestelde termijn. Bezwaren tegen de hoogte van een factuur schorten de betalingsverplichting niet op.

7.3.   Wij hebben echter het recht, ter onzer beoordeling, enkel onder voorwaarde van vooruitbetaling of tegen door de wederpartij te stellen zekerheid en/of afwijkende bepalingen te leveren, daaronder begrepen de in het handelsverkeer gebruikelijke condities van documentair krediet zoals onherroepelijke letters of credits, cash against documents of cash against delivery, bij gebreke waarvan OutletBelgium BVBA niet tot levering zal overgaan. De levertijd zal bij een dergelijke vooruitbetaling ingaan op het moment dat de betaling ontvangen is door OutletBelgium BVBA.

7.4.   OutletBelgium BVBA kan de wederpartij op iedere laatste dag van de maand alle aankopen die in de desbetreffende maand zijn gedaan gezamenlijk factureren. OutletBelgium BVBA is gerechtigd om aan het totaalbedrag van de maandelijkse achterafbetaling een maximum te stellen.

8.    RENTE EN KOSTEN

8.1.   De in artikel 7 genoemde betalingstermijnen zijn fatale termijnen. De wederpartij is derhalve zonder ingebrekestelling in verzuim bij het verstrijken van de overeengekomen betalingstermijn.

8.2.   Vanaf het moment van verzuim tot de dag van volledige betaling is de wederpartij 1% vertragingsrente per maand verschuldigd over het openstaande bedrag, tenzij de wettelijke handelsrente hoger is, in welk geval de wettelijke handelsrente verschuldigd is over het openstaande bedrag. De rente over het opeisbare bedrag zal worden berekend vanaf het moment dat de wederpartij in verzuim is tot het moment van voldoening van het volledig verschuldigde bedrag.

8.3.   Alle door ons te maken gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten, daaronder begrepen de kosten voor rechtskundige bijstand alsmede de kosten die bij vonnis niet geliquideerd worden, komen ten laste van de wederpartij. De buitengerechtelijke kosten worden vastgesteld op tenminste vijftien procent van de hoofdsom, met een minimum van € 500,- exclusief BTW. Naar onze keuze kan de wederpartij ook worden belast voor de werkelijke kosten. De gerechtelijke kosten worden vastgesteld op de door ons werkelijk gemaakte kosten.

9.    DEELLEVERINGEN

9.1.   Wanneer een gedeelte van een order gereed is, kunnen wij te onzer keuze dit deel leveren of wachten totdat al het bestelde gereed is. Bij levering van orders in gedeelten volgens het vorenstaande, als ook bij leveringen van successieve gedeelten van een order krachtens overeenkomst, zal iedere (af)levering geacht worden een afzonderlijke overeenkomst te vormen, waarop na aanvaarding van het geleverde door de wederpartij niet meer kan worden teruggekomen.

10. OPSLAG

10.1.  Indien om welke reden dan ook de wederpartij niet in staat is de zaken op het overeengekomen tijdstip in ontvangst te nemen en deze gereed zijn voor verzending is de wederpartij zonder ingebrekestelling in verzuim. OutletBelgium BVBA is alsdan gerechtigd indien onze opslagfaciliteiten zulks toelaten, de zaken voor rekening en risico van de wederpartij gedurende een periode van maximaal zes maanden op te slaan of deze aan een derde partij te verkopen.

10.2.  In voorkomend geval is de wederpartij verplicht de kosten van opslag en bewaring te vergoeden naar in redelijkheid te hanteren maatstaven over de periode vanaf de in de overeenkomst voorziene levertijd tot aan de datum van uiteindelijke levering. De wederpartij blijft de koopsom, vermeerderd met de rente en kosten (bij wege van schadevergoeding) verschuldigd, in voorkomend geval verminderd met de netto-opbrengst van de verkoop aan die derde.

11. ZEKERHEIDSSTELLING, PANDRECHT EN EIGENDOMSVOORBEHOUD

11.1.  Indien naar ons oordeel daartoe aanleiding bestaat, zijn wij te allen tijde gerechtigd te vorderen dat de wederpartij deugdelijke, al dan niet aanvullende, zekerheid voor de betaling van de door hem gekochte zaken stelt. Bij gebreke van het stellen van zodanige zekerheid hebben wij het recht de uitvoering van de gesloten overeenkomst op te schorten dan wel om de overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst met eenvoudige schriftelijke mededeling te ontbinden en desgewenst schadevergoeding te vorderen.

11.2.  Alle zaken die wij voor de wederpartij houden, worden geacht aan ons verpand te zijn voor alle bedragen die de wederpartij aan ons uit welke hoofde dan ook verschuldigd is of zal worden.

11.3.  Alle door ons geleverde en zich bij of onder de wederpartij of onder zijn houder bevindende zaken blijven ons eigendom, tot het moment dat de wederpartij onze vorderingen betreffende de tegenprestatie – daaronder niet alleen begrepen de koopprijs, maar ook de vorderingen die wij op hem hebben wegens tekortschieten in de nakoming van de bovengenoemde overeenkomsten, waaronder mede onze vorderingen terzake van boete, rente en kosten – voor de door ons aan de wederpartij krachtens overeenkomst te leveren of geleverde zaken, dan wel te verrichten of verrichte werkzaamheden heeft betaald.

11.4.  De wederpartij dient steeds al hetgeen te doen dat redelijkerwijs van hem verwacht mag worden om de eigendomsrechten van OutletBelgium BVBA veilig te stellen indien en zodra de wederpartij in gebreke is met de nakoming van één of meer van zijn verplichtingen of in strijd met het hier bepaalde handelt, zijn wij gerechtigd de geleverde goederen, zoals in dit artikel bedoeld, zonder rechterlijke tussenkomst als ons eigendom terug te halen. De wederpartij geeft bij voorbaat onvoorwaardelijk en herroepelijk toestemming aan OutletBelgium BVBA en door OutletBelgium BVBA aan te wijzen derden om al die plaatsen te betreden waar de eigendommen van OutletBelgium BVBA zich bevinden en die zaken terug te nemen en de wederpartij zal daaraan medewerking verlenen. Alle kosten van het terughalen van de goederen waarop een eigendomsvoorbehoud rust, komen ten laste van de wederpartij.

11.5.  Zolang de wederpartij voornoemde vorderingen niet heeft voldaan, is hij niet gerechtigd de door ons geleverde zaken door te verkopen en mogen nimmer als betaalmiddel worden gebruikt, noch meteen [al dan niet bezitloos] pandrecht of op enige andere wijze te bezwaren. Dit vervreemdings-, verpandings- en bezwaringsverbod heeft een uitdrukkelijk goederenrechtelijke werking. Het is goederenrechtelijk dus niet mogelijk om de zaken in eigendom over te dragen, te verpanden of anderszins te bezwaren.

11.6.  De wederpartij verbindt zich om tegenover derden die daarop een dergelijk recht willen vestigen, te verklaren, dat hij daartoe niet bevoegd is.

11.7.  Wanneer de wederpartij aan al zijn betalingsverplichtingen uit hoofde van de hierboven genoemde vorderingen heeft voldaan, dan zullen wij de eigendom van de geleverde zaken verschaffen onder voorbehoud van een pandrecht van ons tot meerdere zekerheid van andere aanspraken, welke wij op de wederpartij hebben. De wederpartij zal op ons eerste verzoek de medewerking verlenen aan alle handelingen die in dit kader vereist zijn.

11.8.  Ingeval van faillissementsaanvrage, een verzoek tot het verlenen van (voorlopige) surséance van betaling of ingeval met betrekking tot zaken van de wederpartij conservatoire maatregelen worden genomen of derden rechten daarop willen vestigen of doen gelden, is de wederpartij verplicht ons hiervan per omgaande in kennis te stellen en onmiddellijk de beslag leggende deurwaarder, de bewindvoerder of de curator te wijzen op de eigendomsrechten van OutletBelgium BVBA.

11.9.  Indien de wederpartij ondanks schriftelijke aanmaning daartoe, weigert zijn medewerking te verlenen aan het terughalen van de geleverde zaken is de wederpartij dienaangaande in verzuim en verbeurt hij een direct opeisbare boete van € 500,- per dag dat hij hiermee in verzuim is/blijft.

11.10.  De wederpartij is jegens ons aansprakelijk voor alle schade die ontstaat aan de goederen voordat eigendomsovergang heeft plaatsgevonden als bedoeld in lid 3. Ontbinding en terugname laten onze rechten op vergoeding van schade en verlies onverlet. In deze gevallen zal elke vordering van ons op wederpartij direct en volledig opeisbaar zijn.

12.GARANTIE EN RECLAME

12.1.  Wij staan in voor de goede kwaliteit van de door ons geleverde goederen en garanderen gedurende 1 jaar na levering dat onze goederen gebruikt kunnen worden voor het doel waarvoor ze zijn vervaardigd, de gebruikte onderdelen voldoen aan de normen die daarvoor zijn opgesteld en overeenkomstig de in de overeenkomst verstrekte specificaties zijn. Mochten onacceptabele afwijkingen, beschadigingen, manco’s en/of andere onvolkomenheden door de wederpartij worden aangetoond, dan zijn wij bereid naar onze keuze tot hetzij kosteloos herstel en/of vervanging tegen retournering van de ondeugdelijk gebleken producten, hetzij een creditering van de waarde van de door ons als ondeugdelijk gekwalificeerde geleverde goederen, onder de volgende voorwaarden en bedingen.

12.2.  Buiten de garantie vallen gebreken aan de producten, die zijn ontstaan als gevolg van normale slijtage, verkeerd of onzorgvuldig gebruik en/of door schade die het gevolg is van omstandigheden waarop OutletBelgium BVBA geen invloed kan uitoefenen, daaronder begrepen weersomstandigheden, bewerking door de wederpartij of de eindgebruikers, zon- en lichtinvloeden en/of schade ontstaan tijdens opslag of transport door de wederpartij.

12.3.  De wederpartij is verplicht het geleverde binnen drie (3) dagen nadat de goederen hem ter beschikking zijn gesteld te inspecteren op gebreken en of kwaliteit en kwantiteit overeenstemmen met hetgeen is overeengekomen en schriftelijk te reclameren in geval van geconstateerde afwijkingen.

12.4.  Reclamaties met betrekking tot direct constateerbare afwijkingen in geleverde hoeveelheden en/of direct zichtbare gebreken,, niet levering conform monster, manco’s en beschadigingen aan een door de wederpartij ontvangen zending dienen op de vrachtbrief te worden aangetekend, bij gebreke waarvan ieder klachtrecht dienaangaande vervalt. Reclamaties over facturen dienen op straffe van verval van rechten binnen veertien (14) dagen na de datum van de factuur schriftelijk door ons te worden ontvangen.

12.5.  Tijdens deze termijn zal de wederpartij zorgvuldig omgaan met de producten en de verpakking. De wederpartij zal het product slechts in die mate uitpakken of gebruiken voor zover dat nodig is om te kunnen beoordelen of hij het product wenst te behouden. De goederen waarop de klacht betrekking heeft, moeten te onzer beschikking worden gesteld.

12.6.  Indien aan een klacht na verloop van vermelde termijn door ons al dan niet ten dele wordt tegemoet gekomen, geschiedt zulks geheel onverplicht zonder dat de wederpartij daaraan enig recht kan ontlenen.

12.7.  De gemelde klachten worden door ons beoordeeld. Indien zij gegrond worden verklaard, worden door ons de als ondeugdelijk gekwalificeerde producten voor zover mogelijk hersteld of gerepareerd. Ingeval van herstel of vervanging van goederen geschiedt zulks op onze vestiging of, indien wij dat wensen, op de locatie waar de goederen zich feitelijk bevinden.

12.8.  Indien zulks niet mogelijk is worden door ons in beginsel nieuwe producten geleverd, na retournering van de ondeugdelijk gebleken producten.

12.9.  Indien herstel, nalevering of bijlevering niet mogelijk is, of een dergelijke nalevering of bijlevering niet voldoet aan de oorspronkelijke specificaties, zal door ons de tegenwaarde van de geleverde goederen worden gecrediteerd. Wij zijn op geen enkele wijze gehouden tot vergoeding van meer dan de waarde van de door ons als ondeugdelijk gekwalificeerde goederen.

12.10. Indien de reclames niet gegrond blijken te zijn komen de kosten van het onderzoek voor rekening van de wederpartij, onder gehoudenheid de gereclameerde goederen weer terug te nemen.

12.11. Reclamaties geven de wederpartij geen recht zijn betaling op te schorten, en verrekening wordt uitdrukkelijk uitgesloten. Reclamatie ten aanzien van een deel van de order geeft de wederpartij niet het recht tot afkeuring of weigering van de gehele order.

12.12. Door voldoening aan één van de hiervoor genoemde prestaties zal OutletBelgium BVBA ter zake van haar garantieverplichtingen volledig zijn gekweten en zal OutletBelgium BVBA tot geen enkele verdere (schade)vergoeding zijn gehouden.

13. RETOUREN

13.1.  Tenzij anders overeengekomen, kan retournering alleen plaatsvinden conform de door OutletBelgium BVBA gehanteerde retourprocedure.

13.2.   Retourzending door de wederpartij kan uitsluitend na voorafgaande elektronische aanvraag van een retour op info@outlet-belgium.be onder vermelding van: het artikelnummer, de kleur, maat en aantal van de te retourneren artikelen en het OutletBelgium BVBA verkoopordernummer, dan wel het inkoopnummer van de wederpartij en na ontvangst van het door OutletBelgium BVBA op de retouraanvraag toegekende retournummer.

13.3.   Na ontvangst van het retournummer kunnen de aangemelde artikelen alleen in originele, ongebruikte en onbeschadigde staat en in de originele verpakking aan OutletBelgium BVBA worden geretourneerd onder vermelding van het toegekende retournummer en met in achtneming van de door OutletBelgium BVBA verstrekte redelijke en duidelijke retourinstructies. Tenzij anders overeengekomen, geschieden retourzendingen voor rekening en risico van de wederpartij.

13.4.  Van artikelen die binnen een maand na aankoop worden geretourneerd, wordt 100% van het aankoopbedrag (exclusief verzendkosten) vergoed. Daarna geldt respectievelijk een vergoeding van 75% bij retouren binnen 2 maanden en een vergoeding van 50% bij retouren binnen 3 maanden. Artikelen die na 3 maanden worden geretourneerd worden niet vergoed.

13.5.  Alleen ongebruikte en onbeschadigde artikelen in de originele verpakking worden geaccepteerd. Indien artikelen opnieuw verpakt moeten worden brengen wij daar € 1,- per artikel voor in rekening. Pas- of maatseries worden alleen in overleg geaccepteerd.

13.6.  Omdat de verwerking van artikelen die niet conform de retourprocedure zijn aangemeld meer tijd in beslag neemt, zijn wij genoodzaakt handling kosten hiervoor in rekening te brengen. Wij houden ons het recht voor om geretourneerde producten die ouder zijn dan 3 maanden, al dan niet in overleg te vernietigen.

13.7.  Retournering conform het bepaalde in 13.1 tot en met 13.6 is mogelijk voor standaard voorraadproducten. Specials kunnen vanwege het in opdracht van de wederpartij vervaardigde unieke design niet worden geretourneerd.

14. VERREKENING

14.1.  Wij zijn gerechtigd om door de wederpartij aan ons verschuldigde bedragen en niet betaalde rente, te verrekenen met door ons aan de wederpartij eventueel toegezegde omzetbonussen en promotievergoedingen.

15. AANSPRAKELIJKHEID

15.1.  Wij zijn niet aansprakelijk voor enige schade, zowel direct als indirect, door welke oorzaak dan ook aan de zijde van de wederpartij of derde in verband met door ons geleverde zaken of diensten, tenzij de schade is ontstaan als gevolg van opzet of grove schuld van onze leidinggevende ondergeschikten.

15.2.  Onder directe schade wordt uitsluitend verstaan de redelijke kosten ter vaststelling van de oorzaak en de omvang van de schade, voor zover de vaststelling betrekking heeft op schade in de zin van deze voorwaarden, de eventuele redelijke kosten gemaakt om de gebrekkige prestatie van OutletBelgium BVBA aan de overeenkomst te laten beantwoorden, voor zover deze aan OutletBelgium BVBA toegerekend kunnen worden en redelijke kosten, gemaakt ter voorkoming of beperking van directe schade als bedoeld in deze algemene voorwaarden.

15.3.  Onverminderd het vorenstaande zijn wij nimmer aansprakelijk voor:
A        gevolg- en/of indirecte schade als bedrijfsstagnatie en gederfde winst, geleden verlies, gemiste besparingen en overige gevolgschade.
B        schade, veroorzaakt door hulppersonen;
C        schade die ontstaat aan goederen van derden.

15.4.  Indien wij, ondanks het bepaalde in dit artikel, om welke reden dan ook gehouden zijn tot vergoeding van enige schade, dan komt per gebeurtenis (waarbij een samenhangende reeks gebeurtenissen als één gebeurtenis geldt) voor vergoeding echter alleen in aanmerking het bedrag van de netto-factuurwaarde van de betreffende levering of, indien dat bedrag hoger is, het bedrag van de door de verzekeraar in het onderhavige geval te verstrekken uitkering.

15.5.  Indien de verhouding van de door de wederpartij te leveren prestatie ten opzichte van de omvang van de door de wederpartij geleden schade daartoe aanleiding geeft, zal de door ons te vergoeden schade gematigd worden.

15.6.  Behoudens in geval van grove schuld of opzet van OutletBelgium BVBA of haar leidinggevende ondergeschikten, zal de wederpartij ons vrijwaren tegen alle aanspraken van derden, uit welke hoofde dan ook, ter zake van vergoeding van schade, kosten of rente met betrekking tot geleverde zaken en/of diensten respectievelijk voortvloeiende uit het gebruik van de geleverde zaken of ontstaan door respectievelijk voortvloeiende uit de met de wederpartij gesloten overeenkomst.

15.7.  Wij zijn nimmer aansprakelijk voor de inhoud van de gegevens die op onze producten, al dan niet door onze tussenkomst, zijn of worden aangebracht (beeld, geluid of data). OutletBelgium BVBA is niet aansprakelijk voor schade van welke aard ook, ontstaan doordat OutletBelgium BVBA is uitgegaan van door of namens de wederpartij verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens.

15.8.  Alle vorderingsrechten jegens OutletBelgium BVBA vervallen 1 jaar na levering.

16. OPSCHORTING EN ONTBINDING

16.1.  Indien de wederpartij niet behoorlijk of niet binnen de gestelde termijn of anderszins tijdig voldoet aan enige verplichting die voor hem uit enige overeenkomst mocht voortvloeien, wanneer ten laste van de wederpartij conservatoir of executoriaal beslag wordt gelegd, (voorlopige) surseance van betaling wordt verleend of diens faillissement wordt aangevraagd, stillegging of liquidatie van het bedrijf van de wederpartij is de wederpartij in verzuim en is OutletBelgium BVBA gerechtigd zonder ingebrekestelling of rechterlijke tussenkomst:

16.2.  de uitvoering van die overeenkomst en direct daarmee samenhangende overeenkomsten op te schorten totdat betaling voldoende zeker is gesteld; en/of

16.3.  de wederpartij die overeenkomst en direct daarmee samenhangende overeenkomsten geheel of gedeeltelijk te ontbinden;

16.4.  een en ander onverminderd OutletBelgium BVBA’ andere rechten onder welke overeenkomst met de wederpartij dan ook en zonder dat OutletBelgium BVBA tot enige schadevergoeding is gehouden.

16.5.  In geval zich een gebeurtenis voordoet als bedoeld in art. 16.1 zijn alle vorderingen van OutletBelgium BVBA op de wederpartij onmiddellijk en in het geheel opeisbaar en is OutletBelgium BVBA gerechtigd de betreffende producten terug te nemen. In dat geval zullen OutletBelgium BVBA en haar gemachtigde(n) gerechtigd zijn om de terreinen en gebouwen van de wederpartij te betreden teneinde de producten in bezit te nemen. de wederpartij is verplicht de nodige maatregelen te nemen teneinde OutletBelgium BVBA in de gelegenheid te stellen haar rechten te effectueren.

17. DIVERSE ONDERWERPEN

17.1.  De tekst van de Nederlandse versie van deze algemene voorwaarden is bij onduidelijkheid in een vertaalde versie beslissend.

17.2.  Indien enige bepaling van deze algemene voorwaarden nietig is of vernietigd wordt, zullen de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden volledig van kracht blijven en zullen wij met de wederpartij in overleg treden teneinde een nieuwe bepaling ter vervanging van de nietige respectievelijk vernietigde bepaling overeen te komen, waarbij zoveel mogelijk het doel en de strekking van de nietige respectievelijk vernietigde bepaling in acht worden genomen.

17.3.  Wij hebben het recht om deze algemene voorwaarden eenzijdig te wijzigen. Wijzigingen gelden ook ten aanzien van reeds gesloten overeenkomsten. Wijzigingen gaan in een maand na bekendmaking door middel van een schriftelijke mededeling aan de wederpartij inclusief meezending van de gewijzigde algemene voorwaarden. Indien de wederpartij de wijzigingen in de algemene voorwaarden niet wenst te aanvaarden, heeft deze tot op het tijdstip van inwerkingtreding van de wijzigingen het recht deze wijzigingen per aangetekende brief te weigeren. Wanneer de wederpartij hier niet toe over gaat, wordt de wederpartij na het tijdstip van inwerkingtreding geacht de wijzigingen te hebben aanvaard.

18.TOEPASSELIJK RECHT EN GESCHILLEN

18.1.  Op de overeenkomst tussen ons en de wederpartij en de daaruit voortvloeiende verbintenissen is uitsluitend het Belgisch recht van toepassing, met uitsluiting van de bepalingen van het Weens koopverdrag.

18.2.  Alle geschillen voortvloeiende uit aanbiedingen, overeenkomsten en overige rechtsbetrekkingen tussen ons en de wederpartij zullen uitsluitend worden beslecht door de bevoegde- rechter van de Rechtbank Turnhout.

OutletBelgium-spotgoedkoop

Wil je graag onze laatste promo’s ontvangen via mail?